Životno osiguranje

Polisa životnog osiguranja je izraz brige, ljubavi i poštovanja prema sebi i svojoj porodici. Ugovaranje polise životnog osiguranja je jedna mudra, dalekosežna, strateška odluka sa pozitivnim efektima za nas i našu porodicu.

Vrste životnih osiguranja

Mešovito životno osiguranje u isto vreme ispunjava ulogu štednje, moguće je uz takvu polisu ugovoriti brojna dopunska osiguranja koja se tiču našeg zdravlja (invaliditet, teže bolesti, hirurške intervencije, maligne bolesti, lečenje u inostranstvu itd.), a u konačnoj liniji ima i funkciju pokrića rizika nastanka smrti osigurane osobe pre isteka polise životnog osiguranja odnosno isplate zagarantovane osigurane sume porodici.

Iz samog naziva Polise se vidi da je osnovni motiv ugovarača osiguranja planska štednja i prikupljanje određenih finansijskih sredstava za različite potrebe. Na primer: školovanje dece, kupovina nekretnine, štednja za period kada nam prestane radni odnos, kupovina automobile i sl.

Pojedine osiguravajuće kuće periodično izlaze na tržište osiguranja sa određenim Polisama životnog osiguranja koje predstavljaju dobru priliku za plasman novca jer garantuju prinos na Vaš plasirani kapital koji je veći u poređenju sa klasičnim vidovima štednje u bankama.

Pošto smo na izvoru podataka i na stalnoj vezi sa svim relevantnim osiguravajućim kućama u Srbiji. Spremni smo da Vas u svakom trenutku posavetujemo kako i gde možete da plasirate svoja novčana sredstva pod najpovoljnijim tržišnim uslovima u datom trenutku.  

Ovo je posebna vrsta polise životnog osiguranja koje nema štedni karakter i pokriva samo rizik smrti osiguranog lica. Na prvi pogled, možda ne uviđate razlog zašto bi odabrali ovakvu polisu životnog osiguranja, međutim postoji jasan rezon i motiv koji inicira osobe da zaključe upravo Riziko osiguranje.

Često se dešava da jedan od članova porodice prihvati neku poslovnu ponudu i radi materijalnog obezbeđenja svoje porodice reši da otputuje u neku stranu zemlju i tamo provede određeno vreme. Osnovni motiv je da njegova porodica. U slučaju nastanka osiguranog slučaja (smrt osiguranog lica) porodica dobija značajnu novčanu nadoknadu koja je definisana u polisi Riziko osiguranja pošto boravak i rad u nekim zemljama povlači za sobom i rast rizika (povećana stopa uličnog kriminala, loš zdravstveni sistem i medicinska usluga, veliki rizik u saobraćaju, rizična grana industrije u kojoj radi osigurano lice i sl.).

Drugi primer je situacija kada osoba podigne dugoročni kredit za rešavanje stambenog pitanja i ugovori polisu Riziko osiguranja kojom se definiše da je osiguravajuća kompanija (u slučaju smrti ugovarača osiguranja) u obavezi da isplati preostali iznos kredita banci. Na taj način je osoba koja je ugovorila kredit automatski zaštitila svoju porodicu za slučaj da izgubi svoj život kada postoji njegova kreditna zaduženost kod banke.

Pored toga, uz Riziko polisu životnog osiguranja je moguće ugovoriti i razna dopunska osiguranja koja pokrivaju razne rizike (lom kostiju, teže bolesti, hirurške intervencije, rizik nastanka malignog obolenja, lečenja u inostranstvu Itd.). 

©Copyright 2024 Sva autorska prava zadržava PanConnect doo