Osiguranje Imovine

Kao što imamo potrebu za stvaranjem, postoji i realna potreba za zaštitom imovine od različitih vrsta rizika. Upravljanje rizicima je veoma važno, kako u privatnom životu, tako i u poslovnoj sferi. 

Na taj način dolazimo do teme osiguranja. Do oblasti u kojoj možemo da Vam pružimo stručnu i profesionalnu pomoć kako bismo na najbolji mogući način, uz minimalne troškove, zaštitili Vašu imovinu.

Objekti

Osiguranje imovine od požara (požar, oluja, grad, eksplozija, udar groma, udar sopstvenog vozila, manifestacije i demostracije, pad vazdušne letelice) spada u osnovno osiguranje. U okviru njega, imate mogućnost ugovaranja dopunskoih osiguranja kao na primer: izliv vode iz instalacija, poplava, bujica i visoka voda, klizanje tla itd.

Pored toga postoje još brojne mogućnosti za osiguranje koje možete koristiti za osiguranje kako privatne tako i imovine Vaše kompanije i to: osiguranje od zemljotresa, provalna krađa i razbojništvo, lom mašina, lom stakla, odgovornost prema trećim licima, osiguranje novca u manipulaciji, osiguranje zaliha u hladnjačama, osiguranje računara i računarske opreme itd.

Postoji mogućnost ugovaranja rizika: osiguranja od prekida rada (takva polisa štiti Vašu kompaniju od finansijskih gubitaka koji mogu nastati usled toga što privremeno ne možete da obavljate svoju delatnost (npr. usled štete izazvane požarom)). Pomenutom polisom se mogu nadoknadi fiksni troškovi poslovanja kao i izgubljena dobit u periodu kada ste bili onemogućeni da poslujete.

Spremni smo da Vam stavimo na raspolaganje naše znanje i iskustvo kako bi projektovali odgovarajuću polisu osiguranja Vaše imovine koja Vas štiti od rizika koji realno mogu da oštete ili unište Vašu imovinu.  

Vozila

Za mnoge od nas vozilo ima status ''člana porodice'', brižno i sa pažnjom se odnosimo prema njemu, ulažemo značajna sredstva u njegovu nabavku, servisiranje, održavanje, negu, čišćenje automobila i sl.

Kasko osiguranje Vam nudi razne nivoe zaštite (pokriva čitav spektar rizika koji su podeljeni u odgovarajuće pakete) vozila od oštećenja ili potpunog uništenja usled nepredviđenih situacija u saobraćaju. Bez obzira na to ko je izazvao saobraćajnu nezgodu. Vozilo je osigurano za vreme vožnje, na parkingu ili kada je u fazi mirovanja.

Uz Kasko osiguranje vozila možete ugovoriti i opciju ‘’Pomoć na putu’’ koja Vam je na raspolaganju 24h dnevno. Pozivom na odgovarajući broj asistentske kuće aktivirate ugovorenu opciju koja pokriva široki spektar podrške. A to je: organizacija pomoći za vozilo koje je u kvaru, popravku vozila, šlepanje vozila (ukoliko nije u voznom stanju), najam zamenskog vozila, smeštaj za vozača i putnike, prevoz vozača i putnika do prebivališta itd.

Osiguranje od odgovornosti prevoznika za štetu nastalu prilikom transporta robe. Pomenuta polisa je namenjena firmama koje se bave transportom-prevozom robe i predstavlja neophodnu polisu kojom se pokrivaju rizici kojima su izloženi prevoznici u saobraćaju prilikom obavljanja svoje delatnosti.

Shodno potrebama prevoznika ugovora se odgovarajući paket rizika koji su pokriveni, odgovarajući limit pokrića, definiše učešće u šteti osiguranika kao i teritorijalno pokriće polise. 

Vlasnici određene robe imaju interes da zaštite svoju imovinu koja se nalazi u prevoznom sredstvu i koja je izložena raznim rizicima tokom transporta. A to su: požar, vremenske nepogode, saobraćana nezgoda, štete prilikom utovara, krađa. U zavisnosti od vrste robe, njenih karakteristika, vrednosti robe, načina transporta, vrsti transportnog sredstva pristupa se izradi odgovarajuće polise za osiguranje robe u transportu.

Poljoprivreda

Savremena poljoprivreda se oslanja na nekoliko ključnih faktora: plodna zemlja, visokorodne sorte (semena, zasada i grla stoke), iskustvo i znanje poljoprivrednika, primena modernih tehnologija proizvodnje kao i posedovanje adekvatne poljoprivredne mehanizacije.


Šta možete osigurati?
● Žitarice    
● Industrijsko bilje
● Povrće
● Grožđe i voće
● Lekovito, ukrasno i začinsko bilje
● Krmno bilje, trave
● Sadni material
● Vrbe za pletarstvo, trska i dr.

Koji se rizici mogu osigurati?

● Osnovno osiguranje: grad, požar i udar groma
● Oluja
● Mraz
● Poplava
● Gubitak kvaliteta kod stonog grožđa i plodova voća od rizika grada
● Osiguranje stabala-sadnica voća ili čokota vinove loze
● Gubitak prihoda
● Gubitak semenskog kvaliteta
● Osiguranje od suše

Pored osiguranja useva i plodova od gubitka roda (prinosa) postoji mogućnost i prilika da sa jednom polisom osigurate celokupnu imovinu na Vašem poljoprivrednom gazdinstvu (građevinske objekte, poljoprivredne mašine i mehanizaciju, zalihe gotovih proizvoda, zalihe repromaterijala, gorivo, rezervne delove, video nadzor, zaštitne mreže, opremu za proizvodnju i sl.).

Imovinu PG možete zaštititi od osnovnog rizika - požar (požar, udar groma, oluja, grad, eksplozija), dopunskog rizika: poplava i bujica, klizanje tla kao i od rizika provalne krađe i razbojništva, lom (kvar) opreme, lom stakla, zemljotres i sl. Mogućnosti zaštite su velike, na Vama je da ih prepoznate i maksimalno zaštitite svoju imovinu.

Prepustite rizike osiguravajućim kućama, pomoći ćemo Vam da mudro i ekonomično upravljate sa rizicima uz pomoć odgovarajućih polisa osiguranja. Gradite svoju budućnost na čvrstim temeljima i odabranim polisama osiguranja! 

Stočarska proizvodnja je sama po sebi kompleksna jer mora da objedini najsavremenija znanja, pozitivnu praksu, mnogobrojna iskustva iz domena uzgoja, prehrane, pravilnog uzgoja stoke kao i preventivno delovanje kako bi proizvodnja imala ekonomsku opravdanost i donosila dobit.

Osiguranje životinja u poljoprivredi pokriva brojne životninjske vrste kao na primer: goveda, svinje, koze, ovce, konje, živinu, ribu i pčele.

Osiguranjem su pokriveni rizici uginuća osigurane životinje ili rizik prinudnog klanja usled bolesti ili nesrećnog slučaja. Kao dopunsko osiguranje može biti osiguranje životinja od posledica porođaja (gubitak teleta ili ždrebeta prilikom porođaja), gubitak priplodne sposobnosti junica i muških priplodnih grla kao i osiguranje od opasnih zaraznih bolesti (kuga kod svinja). Svi navedeni rizici su izvesni i prisutni kao stalna opasnost koju, na određeni način, treba držati pod kontrolom.

Plaćanje premija osiguranja za životinje je predmet državne podrške putem odgovarajućih subvencija za registrovana PG što na direktan način utiče na značajno snižavanje troškova osiguranja.

Moderno organizovana proizvodnja na farmama podrazumeva kvalitetno upravljanje rizicima odnosno korišćenje adekvatnih polisa osiguranja životinja koje unose faktor stabilnosti u finansijsko poslovanje farme i daju mogućnost za stabilno i kontinuirano poslovanje što predstavlja imperativ svakog domaćinstva. 

Zdravstveno

Zdrava osoba ima jako mnogo želja a osobe sa zdravstvenim problemima imaju samo jednu želju. Da budu zdravi. Činjenica je da živimo u savremenom svetu koji nam diktira ubrzani tempo življenja, poslovanja, stvara mnoštvo svakodnevnih obaveza i izazova pa samim tim direktno utiče na trošenje našeg dragocenog resursa. Našeg zdravlja.

Svesni smo činjenice da nam je u trenucima bolesti i narušenog zdravlja najbitnije da dobijemo pravovremenu, brzu, efikasnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Najbolji mogući način da udovoljimo tim zahtevima je da ugovorimo dobrovoljno zdravstveno osiguranje (DZO) za sebe i svoju porodicu (kao fizička lica) ili u da u svojstvu pravnog lica ugovorimo DZO osiguranje za sebe, članove svoje porodice kao i zaposlene u svojoj kompaniji.

Prednosti DZO osiguranja su očigledne. Imamo na raspolaganju široku mrežu privatnih zdravstvenih ustanova u Srbiji u kojima možemo zakazati lekarski pregled (24h/7), kvalitetnu i brzu uslugu stručnog medicinskog osoblja, savremene metode lečenja, primena visokotehnološke medicinske opreme, i kao posledicu gore navedenog (skraćeno vreme lečenja i oporavka od bolesti).

Postoji više paketa DZO osiguranja (bolničko, bolničko i vanbolničko lečenje) kao i različite sume osiguranja (limiti) za osigurano lice.

Ugovaranje redovnog, godišnjeg sistematskog pregleda je sastavni deo DZO paketa i na taj način se može preventivno delovati i na vreme otkriti neko obolenje koje je u početnoj fazi pa je samim tim veoma velika mogućnost potpunog izlećenja. 

Osiguranje od nezgode je zakonska obaveza poslodavca. Zaposleni su izloženi svakodnevnim rizicima u zavisnosti od vrste delatnosti koju obavljaju. Shodno stepenu izloženosti rizicima podeljeni su u 3 kategorije.

Polisa osiguranja zaposlenih pokriva čitavu teritoriju Republike Srbije, važi 24h dnevno, tokom cele godine i pokriva razne rizike kao na primer: smrt usled nezgode, smrt usled bolesti, invaliditet, troškovi bolničkog dana, troškovi bolničkog lečenja, lom kosti, teže bolesti, hirurške intervencije itd.

Na bazi našeg iskustva sugerišemo Vam fleksibilno rešenje koje pokriva fluktuaciju radne snage i ne zahteva dodatno vreme tokom godine za izradu dopunskih dokumenata (aneksi).

Naime, postoji mogućnost da se polisa osiguranja od nezgode zaposlenih ugovori po kadrovskoj evidenciji ugovarača osiguranja. To u praksi znači da su od nezgode osigurani svi zaposleni na dan ugovaranja nezgode, dok u slučaju da neko napusti kompaniju polisa osiguranja od nezgode prestaje da mu važi. Sa druge strane svi novi radnici koji tokom godine počnu da rade u kompaniji imaju automatski ugovoreno osiguranje od nezgode pod istim uslovima kao i ostatak kolektiva.

U dogovoru sa Vama razmotrićemo rizike koji će biti pokriveni, dogovoriti sume osiguranja na koje su zaposleni osigurani, odrediti kategorije opasnosti za pojedine grupe radnika i na taj način formirati odgovarajući upit. Informaciju ćemo prosledi relevantnim osiguravajućim kućama i na bazi prispelih informacionih ponuda ćemo Vam odabrati najoptimalniju varijantu za osiguranje Vašeg kolektiva. 

Odgovornost

I pored toga što se svaka kompanija trudi da ustanovi i implementira odgovarajuće procedure koje predstavljaju mere prevencije sa ciljem da se preduprede štete prema trećim licima i njihovoj imovini ili životnoj sredini i okruženju greške se ipak dešavaju i mogu ozbiljno ugroziti finansijski opstanak kompanije.

Osiguranjem od opšte odgovornosti iz delatnosti su pokrivene štete pričinjene trećim licima (sopstvene štete nisu pokrivene). Tu spadaju: materijalne, nematerijalne štete (fizičke ili psihičke štete), čisto finansijske štete. Ovu vrstu osiguranja može ugovoriti fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik.

Polisom je predviđen limit po štetnom događaju (suma osiguranja) što je gornja granica obaveze osiguravača po osiguranom slučaju. Ne preporučuje se ugovaranje sume niže od 5.000 evra. Za preduzetnike se preporučuje limit od 30.000 evra dok za društva sa ograničenom odgovornošću limit od 50.000 evra.

Kod proizvodnih, ugostiteljskih, auto-servisa, školskih i građevinskih delatnosti preporuka je da i zaposleni budu obuhvaćeni ovom polisom jer na taj način (ukoliko dođe do povrede zaposlenih) poslodavac štiti sebe od eventualnih tužbi i znatno većih iznosa naknade koje mogu biti predmet potraživanja u sudskom sporu.

Pri nastanku štetnog događaja osiguravajuća kuća (koja je izdala polisu osiguranja) zastupa svog klijenta u sudskom sporu (klijent nikako ne daje nikakve samostalne izjave na temu štetnog događaja i ne ulazi u sudske sporove bez znanja osiguravajuće kuće) i maksimalno se bori da troškovi obeštećenja budu u okvirima postojeće polise.  

Osiguranjem od profesionalne odgovornosti su pokrivene čisto finansijske štete koje su nastale kao posledica stručne greške i odnosi se na sledeće vrste zanimanja: advokati, arhitekte, brokeri, računovođe, revizori, javni beležnici, projektanti, izvođači građevinskih radova, službe za pružanje usluga obezbeđenja, profesionalni upravnici zgrada. Greška ne mora da bude učinjena namerno ili kao posledica neznanja, već je vrsta posla takva da se šteta ne može isključiti, niti unapred predvideti.

Produktna odgovornost pokriva štetu nastalu usled smriti, povrede tela ili zdravlja, oštećenja ili uništenja stvari trećih lica a koja je nastala usled upotrebe proizvoda sa nedostatkom. Ovom polisom su pokrivene telesne povrede (nematerijalne štete), oštećenje imovine, materijalne štete kao i posledične finansijske štete.

Osiguranje od odgovornosti za štete tokom transporta opasnog tereta pokriva odgovornost osiguranika za štetu koju je naneo trećim licima, njihovoj imovini ili životnoj sredini prilikom transporta opasne robe. Predmet osiguranja ove polise su i troškovi nužni za utvrđivanje uzroka, obima i visine štete, troškovi sporova i neophodnih pravnih radnji i postupaka kojima se osigurana kompanija brani od visokih odštetnih zahteva.

Putno osiguranje

Putno osiguranje je bitan element prilikom planiranja i realizacije naših putovanja u inostranstvo. Svako od nas očekuje da nas za odmor vežu samo pozitivne emocije i uspomene ali ukoliko nemamo ugovoreno putno zdravstveno osiguranje možemo imati velikih troškova u slučaju da dođe do nepredviđenih problema sa našim zdravljem, do povreda i ozleda koje traže medicinsku pomoć i negu a u težim slučajevima i hospitalizaciju u bolnicama.

Izrada polise putnog osiguranja je brza. Potrebno je da imate pri sebi važeću putnu ispravu i odaberete odgovarajuće pokriće za troškove lečenja u inostranstvu koje zavisi od same destinacije na koju putujete. Visina premije osiguranja zavisi od godina starosti putnika, destinacije na koju idete, od broja dana provedenih u inostranstvu kao i od visine pokrića koje ugovarate.

Moguće je ugovoriti i dopunska pokrića koji pokrivaju troškove lečenja COVID-19, dopusnko pokriće za skijaše, građevinske radnike i sl.
Za osobe koje zbog prirode posla često putuju u inostranstvo i tokom godine provode npr. 45-60 dana van zemlje može se ugovoriti posebna polisa putnog osiguranja koja važi godinu dana a u roku od tih godinu dana, putnik ima mogućnost da boravi npr. 60 dana u inostranstvu.
Na taj način poslovni ljudi imaju komoditet da im putno osiguranje važi 365 dana i do ugovorenog limita (npr. 60 dana) mogu da borave u inostranstvu i koriste godišnju polisu putnog osiguranja.

Prilikom ugovaranja polise putnog osiguranja, obratite uvek pažnju na isključenja. Slučajeve kada ne možete korisititi polisu za pokriće određenih troškova, na sume osiguranja, limite do kojih imate mogućnost naplate troškova lečenja kao i činjenicu da podatci iz putnog osiguranja moraju da se podudaraju sa odgovarajućim podacima iz Vaše važeće putne isprave (pasoša).

Pored toga, osnovno pravilo je da se u slučaju potrebe javite na broj asistentske kuće koji je naznačen u Vašoj polisi, prijavite zdravstvene smetnje i nakon toga dobijete informaciju gde se nalazi najbliža zdravstvena ustanova u kojoj možete primiti odgovarajuću medicinsku pomoć. Nakon povratnka u Srbiju obratite se osiguravajućoj kući sa zahtevom za refundiranje eventualnih troškova kupovine pojedinih lekova na recept.

U slučaju da ne poštujete gore navedenu proceduru i na svoju ruku, bez lekarskog pregleda i recepta, kupujete lekove u apoteci ti troškovi Vam neće biti priznati i nemate pravo na refundiranje istih od strane osiguravajućih kuća.

U svakom slučaju, trošak putnog osiguranja je zanemarljivo mali u odnosu na visinu troškova lečenja u inostranstvu tako da nemojte dozvoliti da jedan mali ali značajan detalj (nedostatak polise putnog osiguranja) naruši Vaš boravak u inostranstvu i pretvori ga u avanturu sa neizvesnim krajem. 

©Copyright 2024 Sva autorska prava zadržava PanConnect doo